Page 1 - Issue 30 RG-G
P. 1

ראפה ימי
             תצובק לש                לגרודכה        ןג תמר לעופה                 םייתעבג                           דרו סכלא


        שטרו קחצי לגרודכה ןמאמ םע ישיא ןויאר

    תצובקב קחשל וכישמה ,םידליה ורגב םימיל .1948 דע 1947 םינשה  תא םשונו יח ,שטרו קחצי ,יבא
    לעופה לש םירגובה תצובקל ועיגהו ,ןודעומה לש רעונהו םירענה  דמוע אוהש זאמ לגרודכה קחשמ
                      .םייתעבג ןג-תמר  וליגב םג ךכב ךישממו ,ותעד לע
    םהב לפיט ,םיריעצה םינקחשה לש לגרודכה ןומיאל ףסונב  ןב טעמ דוע ,םויה גלפומה
    תחת ונמאתה סכלאו ללה ,םייתימאה וידלימ םיינש .וידליבכ  דחו לולצ ושארשכ ,םינש 94
           .ןודעומה לש םירענהו םידליה תצובקב וטיברש  ומצע לע לביק ,הזככ .ןיטולחל
                               תנשב רבכ תובדנתהב קחצי
                 ...לגרודכ לש תבש דוע    לע תוירחאהו ןומיאה תא 1959
    העשב תבש ימיב ללכ ךרדב וכרענ םידליה תוצובק תגיל יקחשמ  13 דע 11 יאליג( םידליה תצובק
    ץוחה יקחשמו ,"שתכמה"ב ומייקתה תיבה יקחשמ .רקובב 9  לעופה תצובק לש לגרודכב )הנש
    שרגמ ,םולש תיירק :ןוגכ ,תוביריה תוצובקה לש יתיבה ןשרגמב        .םייתעבג ןג-תמר
    ,הווקת חתפ ,ופיב "הסאב" שרגמ ,ביבא-לת למנ דיל "היבכמה"  1923 תנשב דלונ ,הנש 60 רבכ תופיצרב םייתעבג בשות ,קחצי
                 .םירחאו תובוחר ,הווקתה תנוכש  ריעב ררוגתמו ,1948 תנשב לארשיל הלע .הינמור ,הינבליסנרטב
    םינקחשה ראשה ןיב ונמנ 1961/62 תנשב םידליה תצובק לע             .1957 תנש זאמ םייתעבג
    עשוהיו םחנמ םימואתה םיצולחה ,בוט םש םיסינ םלבה :םיאבה  לש םיראופמה הימימ דוע לגרודכה קחשמ רחא בקוע קחצי
    ,קורק "ינותיז" יזכרמ ץולח ,יקסרימוקליו הירא ילאמש ןגמ ,יול  ץנרפ םיעודיה הינקחש םע ,הירגנוה לש תידגאה לגרודכה תרחבנ
    רעושה ,השנמ ץולח ,"קיצוצ" רשק , רקסוא םלב ,ץולח טנאב דדוע  .םירחאו רובי'צ ןטלוז ,שי'צוק רודנש ,יטוקגדיה רודננ ,שאקשופ
    םהרבא םג רתוי רחואמו ןיטנטסנוק ,שטרו סכלא ,"םנו'צ" המלש  ןג-תמר לעופה לש םירענו םידלי ,תוריעצה תוצובקה ינומיא
                         .םירחאו בל  .יגולותימה "שתכמה" שרגמב ומייקתה םייתיבה היקחשמו םייתעבג
       לש רעונה תרחבנ לגסל ונמזוהו ונייטצה יול עשוהיו םחנמ  ידילי ,םיריעצ םידלי לגרודכב םהלש הריירקה תא ולחה וז הצובקב                                                   36
   1   2