הוספת פרוייקט-האתר המרכזי נדל"ן מחוז דן

    :פרטים בנוגע לפרוייקט