תנאי השימוש

התמונות ו/או ההדמיות באתר נועדו להמחשה בלבד


עצם הגלישה באתר והשימוש בו ו/או קבלת מידע באמצעות האתר, מצהירה הגולשת כי קראה את התנאים והסכימה הסכמה מוחלטת לתנאים בו
אם הגולשת אינה מסכימה לתנאי מתנאי התקנון, אין היא רשאית לעשות כל שימוש באתר
בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מצהירה שידוע לך כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג שהוא
אתר זה הוא עבורך ונועד להרחבת הידע האישי המוצעים למשתמשת "AS IS" ללא אחריות ("NO WARRANTY"). מפעילי האתר אינם אחראית לנכונות המידע ו/או חוסר עדכניות, לליקויים ושגיאות העשויים ליפול באתר ובמידע
האחריות לגבי בדיקת נכונותו המידע, חוסר עדכניותו ואיכותו חלה על המשתמשת מול גורמים מקצועיים מוסמכים מהתחום הרלבנטי. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע המוצג באתר
התכנים המופעים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם מומחה
כל האמור באתר מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד

משלוח עדכונים לפורטל חדשות הנדלן מחוז דן באמצעות 'הדואר האדום לעדכוני נדלן'


באתר קיימת אפשרות לשליחת עדכונים באמצעות התיבה 'הדואר האדום לעדכוני נדלן'
במשלוח החומרים לאתר באמצעות ה'הדואר האדום לעדכוני נדלן' השולח מצהיר שככל הידוע לו התכנים נכונים ומדויקים, וכי הוא בעל הזכויות בהם, ורשאי להעבירם אלינו לצורך פרסום באתר
השולח/ת מצהיר/ה: אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים. וכי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים על התמונות שנשלחו על ידי באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. ובלבד שי, קרדיט לתצלום.
ידוע לי כי משלוח החומר אלינו לאתר מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שעורכי האתר ימצאו לנכון, ומתיר לעורכי האתר לעשות בחומר כל שימוש שנראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.
לעורכי האתר שיקול הדעת הבלעדי לפרסם את התוכן שנשלח, והם רשאים לערוך ולשנות כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו.
מובהר כי פרסום המידע ו/או תכנים כלשהם כפוף לשיקול דעת בלעדי של עורכי האתר, ולא תהא לשולח כל טענה בגין אי-פרסום או פרסום של כל חומר או מידע כלשהו, וכן ביחס למועד, מיקום ואופן פרסומו.
למען הסר ספק, השולח לא יהיה זכאי לכל תשלום או תמורה כלשהי בגין משלוח ו/או פרסום חומרים כאמור